Her kan du lese vår personvernerklærig!

Frakt i Norge: Vi benytter Bring/Posten for forsendelser i Norge og alle nettordre får vår rabatterte frakt til kun 139,- kr. Vi bruker DHL internasjonalt, enkeltvis også i Norge. Pakker sendes normalt innen 24 timer etter at de er gjort opp, men avvik kan forekomme i perioder. Vi sender ikke i oppkrav eller tilbyr henting, dette er for å tilby våre kunder totalt sett lavest mulig pris.


Prisene på vår side er inklusiv MVA.


International Customers:

Read this http://motorsaga.no/international/

Shipping quotes outside Norway, please send us an email: post@motorsaga.no

We use DHL and Bring (Post Norway)

Shipping Cost – Examples:

Debarkers to Europe: 50 EUR. Small Log Mill to Europe: 60 EUR. Debarkers to North America: 60 USD.


Risiko ved bruk av produkter: Motorsag og relaterte produkter skal håndteres med forsiktighet og brukeren må ha god innsikt. Kløyvekjeder er laget for å sage med veden og må ikke brukes til kapp, det er da risiko for kickback. Ulike freser er generelt et farlige verktøy som må håndteres med forsiktighet og bruker må sette seg godt inn i riktig anvendelse. Selv om alle produktene som selges i nettbutikken vår selvfølgelig er innenfor lovverket, vil det bare understrekes at all bruk er på kjøpers ansvar. Bruksanvisninger må leses godt før anvendelse.


Salgsbetingelser forbrukerkjøp av varer på Internett

Innholdsfortegnelse:

Innledning

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Levering m.v.
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15. Garanti
 16. Personopplysninger
 17. Konfliktløsning

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt
av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven,
markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker
ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten
utfylles med relevante lovbestemmelser.

 1. Avtalen
  Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
  bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning
  er om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser),
  eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

  Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
  nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går
  direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran
  salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 2. Partene
  Selger:
  Firmanavn: MATS MUELLER ENK
  Forretningsadresse: C.A.Torstensensvei 59, 0377 Oslo
  Epost: post@motorsaga.no
  Telefonnummer: 405 21 405
  Organisasjonsnummer: NO 989111965 MVA

  Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 3. Priser
  Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
  (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
  emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
  bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
  selges uten tillegg av merverdiavgift (1). Pris for produktene er tydelig satt i nettbutikken og henvendelser om pruting vil ikke besvares.
 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.
  En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i
  tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøper
  ens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
 5. Ordrebekreftelse
  Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
  ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

  Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
  bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
  og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 6. Betaling
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
  Dersom kjøperen bruker kredittkort2 eller debetkort3 ved betaling, kan selgeren reservere
  kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.4
  Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5

  Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
  varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

  Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved
  tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

  Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved overføring til konto (6).

 7. Levering m.v.
  Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen,
  skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskiltavtalt mellom partene.
 8. Risikoen for varen
  Risikoen for varen går over på kjøperen når den er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes
  rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 9. Angrerett
  Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7).
  Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnerevaren til selgeren selv om det ikke er
  noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må kontakte selgeren for å avtale retur og få opplyst hvor varen skal sendes.

  Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten skriftlig pr email (2) innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.
  Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt.

  Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid.
  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen for varen til kjøperen innen 30 dager fra den dag
  selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Beløp over 5000 kr kan forespørres behandlet før 30 dager. Returer behandles puljevis etter volum og derav denne tilnærmingen.
  Tjenester som frakt og kortgebyrer, som kjøper har valgt å benytte, som selger kun videreformidler, vil ikke bli refurnert.
  Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for håndtering av angreretten, men selgeren krever at
  kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

  Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren ubrukt i originalemballasjen.

  Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt eller varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

 10. Undersøkelse av varen
  Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om
  den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

  Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
  Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller
  hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
  Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
  mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom
  varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

  Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
  varen ikke er levert.

  Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
  direkte til kredittyter (kredittkortselskapet) (8).

  Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

 12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
  partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i
  henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
  kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

  Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet
  og sette en rimelig tilleggs frist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve
  oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller
  dersom oppfyllelse vil me dføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

  Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig
  eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
  kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
  løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

  Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
  av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 13. Kjøperens rettigheter ved mangel
  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side,
  kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene
  holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen
  hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg
  kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

  Selgeren skal foreta rettingen eller omle veringen innen rimelig tid. Retting eller
  omlevering skal foretas uten kostnad for kjøp eren, uten risiko for at kjøperen ikke får
  dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
  mer enn to forsøk på retting eller omle vering for samme mangel, med mindre det
  foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.
  Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
  eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik
  retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
  Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve
  forholdsmessig prisavslag.

  Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er
  uvesentlig.

  Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
  som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
  Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.
  Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
  skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i
  forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve
  oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

  Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

  Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller
  hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.
  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling (9).
  Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav (10). Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr 300 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år (11).

 15. Garanti
  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de
  rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
  ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
  etter punkt 12 og 13.
 16. Personopplysninger (12)
  Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de
  personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene
  etter avtalen. Personopplysning ene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
  selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun
  utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
  kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

  Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
  identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøp erens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi
  kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal
  bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
  handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren,
  for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av
  personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 17. Konfliktløsning
  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med
  Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke
  oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet
  fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget (13). Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget,
  bringe vedtaket inn for tingretten.

 1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringenshovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.
 5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.
 6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.
 7. Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).
 8. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
 9. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 10. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 11. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.
 12. Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
 13. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.